HomeStaff

Staff

Meet our staff

Leadership team

Mrs Nikki Barker

Federation Head

Miss Natalie Shackleton

Assistant Headteacher

Mrs Alison Barker

Assistant Headteacher

Mrs Jill Wood

Inclusion Manager

Class 1 team

                               

Mrs Reid                                                    Miss Rushworh

Class 1 Teacher                                  Class 1 Teaching Assistant

 

 

Class 2 team

                                                      

Mrs Haygarth                        Miss Mitchell – Teacher          Mrs Baxter – Teaching Assistant

Class 2 Teacher                           Class 2 Teacher                           Class 2 Teaching Assistant

 

Class 3 team

                                                                                

Miss Shackleton                                               Mrs Ambler                                        Mrs Lodge

Class 3 Teacher                                    Class 3  Teaching Assistant             Class 3 Teaching Assistant

Office staff

                                                 

Mrs Helen O’Grady                                Mrs Sally Heeley-Beaumont

Business Support Officer                        Business Support Officer

Premises/lunchtime staff

Mrs Lynne Jones

Caretaker/Premises Manager